Logo RosinHR

Wstępne badania lekarskie

Kto podlega wstępnym badaniom lekarskim?

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

  • osoby przyjmowane do pracy,
  • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Kto NIE podlega wstępnym badaniom lekarskim?

Wstępnym badaniom lekarskim NIE podlegają osoby:

  • przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
  • przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą).

Co z dopuszczeniem do pracy przed wykonaniem wstępnych badań lekarskich?

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Gdzie wykonam wstępne badania i kto pokrywa ich koszt?

Badania lekarskie zawsze wykonywane są na koszt pracodawcy, we wskazanej przez niego placówce medycznej, z którą pracodawca ma podpisaną umowę.

Agata Rosińska

Agata Rosińska

Masz pytania? Chętnie pomogę.

Udostępnij Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email