Logo RosinHR

Ustalanie prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty

Podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu? Otrzymasz świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa otrzymasz, jeśli podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu – czy to ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowemu tak jak pracownicy, mianowane osoby czy też członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych czy też ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnemu tak jak właściciele firm, współwłaściciele, duchowni opłacający sami za siebie składki emerytalno-rentowe i chorobowe dobrowolne, osoby na umowach cywilnoprawnych, na których to mogą podjąć dobrowolne ubezpieczenie chorobowe pod warunkiem, że są obowiązkowo ubezpieczeni emerytalno-rentowo.
Jeżeli np. pracujesz na umowę zlecenie czy też masz podstawę do ubezpieczeń emerytalno-rentowych ze stosunku pracy i ta podstawa jest w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (w roku 2022 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3010 zł brutto) to jeśli u swojego pracodawcy podejmiesz umowę zlecenie to wszystko traktujemy tak jakby umowę o pracę, tzn. sumujemy tę umowę zlecenie z własnym pracodawcą z umową o pracę i od wszystkiego odprowadzamy wszystkie składki.

Natomiast jeżeli pracujesz w jednym zakładzie pracy w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. na pełny etat (masz podstawę co najmniej w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę), a jeśli podejmiesz dodatkowo umowę zlecenie u innego, niezwiązanego z obecnym pracodawcą podmiotu i nie będziesz świadczyć pracy na rzecz pracodawcy to wtedy masz prawo do dobrowolnego ubezpieczenie emerytalno-rentowego.

Kto ustala prawo do zasiłków, ich wysokość i kto je wypłaca?

Prawo do zasiłków i ich wysokość ustalają oraz wypłacają:

  1. płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych,
  2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

a) ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,

b) ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym,

c) ubezpieczonym będącym duchownymi,

d) osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,

e) ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

Jeżeli do wypłaty zasiłku obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, płatnik składek przedkłada zaświadczenie zawierające zestawienie składników wynagrodzenia lub przychodu, stanowiących podstawę wymiaru zasiłku, czyli druk Z-3.

Płatnicy składek wypłacają zasiłki w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń lub dochodów, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień. Zasiłki te wypłaca się nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.
Roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego oraz opiekuńczego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

Jaka jest podstawa wymiaru zasiłku?

Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa od kwoty 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych. Kwota ta jest ustalana miesięcznie na okres trzech miesięcy, począwszy od trzeciego miesiąca kalendarzowego każdego kwartału.

Czy są jakieś zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków?

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami zostały określone w rozdziale 8 ustawy zasiłkowej. Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone:

  • za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy albo
  • za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia.

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub odpowiednio wypadkowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Opracowanie własne na podstawie informacji zawartych na stronie zus.pl

Agata Rosińska

Agata Rosińska

Masz pytania? Chętnie pomogę.

Udostępnij Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email