Logo RosinHR

Urlop wychowawczy

Czy przysługuje mi prawo do urlopu wychowawczego? Jeśli tak, w jakim wymiarze?

Prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem będziesz mieć wtedy, gdy jesteś pracownikiem, który posiada już co najmniej 6 miesięcy zatrudnienia, do których wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia, a także okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi DO 36 miesięcy, które możesz wykorzystać najpóźniej do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Taki urlop możesz  wykorzystać jednorazowo, ale możesz też podzielić go na części, przy czym na nie więcej niż 5. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu.

36 miesięcy urlopu wychowawczego przysługuje łącznie obojgu rodzicom dziecka, przy czym każdemu z Was przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego i tego prawa nie możecie przenieść na drugiego rodzica. Tzn. matka nie może wykorzystać pełnych 36 miesięcy urlopu wychowawczego, bo jeden miesiąc należy się obowiązkowo ojcu. Jeśli ojciec dziecka nie skorzysta z tego 1 miesiąca urlopu wychowawczego to miesiąc ten przepada, a matka może wykorzystać 35 miesięcy tego urlopu.

Oczywiście są wyjątki, kiedy rodzic dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, są to sytuacje, gdy:

  • drugi rodzic dziecka nie żyje,
  • drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
  • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

Z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice lub opiekunowie dziecka, przy czym łączny wymiar tego urlopu nie może przekraczać 36 miesięcy, czyli każdy rodzic może wykorzystać urlop wychowawczy np. w wymiarze po 18 miesięcy, co łącznie da 36 miesięcy, czyli maksymalny przysługujący im wymiar.

Jakie dokumenty muszę złożyć?

Dokumenty, które są niezbędne, gdy ubiegasz się o urlop wychowawczy:

  • pisemny wniosek pracownika złożony w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z urlopu,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie przez pracownika sześciomiesięczny okres zatrudnienia,
  • oświadczenie na piśmie drugiego rodzica (opiekuna) o braku zamiaru korzystania z urlopu przez okres wskazany we wniosku.

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić Twój wniosek. Ty za to możesz wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie.

Jeśli wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego zostanie złożony bez zachowania terminu, pracodawca udziela tego urlopu nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia przez Ciebie wniosku.

Czy mogę zrezygnować z urlopu wychowawczego?

Oczywiście, możesz zrezygnować z urlopu wychowawczego:

  • w każdym czasie – za zgodą pracodawcy;
  • po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Pracodawca dopuszcza Cię po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym Twoim kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego Ci w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Czy mogę wnioskować o obniżenie wymiaru czasu pracy?

Jak najbardziej, jeśli jesteś uprawniony do urlopu wychowawczego możesz złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie Twojego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłbyś korzystać z takiego urlopu. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić Twój wniosek.
Wniosek o obniżenie wymiaru etatu składasz na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.

Czy pracodawca może mnie zwolnić, gdy jestem na wychowawczym?

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez Ciebie wniosku o:

  • udzielenie urlopu wychowawczego – do dnia zakończenia tego urlopu;
  • obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Rozwiązanie umowy przez pracodawcę jest tutaj dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z Twojej winy albo gdy wypowiedzenie stosunku pracy ma nastąpić z przyczyn Cię niedotyczących na podstawie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.). W tym przypadku dopuszczalne jest rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem m.in. z pracownikiem korzystającym z urlopu wychowawczego, gdy został on udzielony na okres przekraczający 3 miesiące.

Pamiętaj, jeżeli złożysz wniosek wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego albo obniżonego wymiaru czasu pracy to ochrona przed wypowiedzeniem zaczyna obowiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo z obniżonego wymiaru czasu pracy.

Gdybyś złożył wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego albo o obniżenie wymiaru czasu pracy po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania z Tobą umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności, a sam urlop zostaje Ci udzielony na czas nie dłuższy niż do dnia rozwiązania tej umowy w skutek upływu okresu wypowiedzenia.

Dodatkowy urlop wychowawczy
Pracownik, który posiada sześciomiesięczny okres zatrudnienia, niezależnie od tego, czy korzystał z urlopu wychowawczego, ma prawo do dodatkowego urlopu wychowawczego, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika. Dodatkowy urlop wychowawczy może być udzielony w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Praca w czasie urlopu wychowawczego
W czasie urlopu wychowawczego masz prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Odwołanie pracownika z urlopu wychowawczego
W razie ustalenia, że trwale zaprzestałeś sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa Cię do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

Agata Rosińska

Agata Rosińska

Masz pytania? Chętnie pomogę.

Udostępnij Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email