Logo RosinHR

Umowa o pracę a umowa zlecenie – różnice

Czym różni się umowa o pracę od umowy zlecenia pod kątem warunków umowy?

Często osoby, które dostają propozycję pracy w ramach umowy cywilnoprawnej, pytają mnie, jaka jest różnica między umową zlecenia a umową o pracę. Ten wpis dedykuję właśnie tym osobom.

Mamy do czynienia tutaj z dwoma stosunkami: stosunkiem pracy oraz stosunkiem cywilnoprawnym.

Umowa o pracę jest zatrudnieniem pracowniczym i opiera się na przepisach prawa pracy. Stronami stosunku pracy są pracownik i pracodawca. Pracownik nie ma możliwości przekazania swoich obowiązków osobie trzeciej – musi świadczyć pracę osobiście.

Umowa zlecenie jest tzw. zatrudnieniem niepracowniczym i bazuje na przepisach prawa cywilnego. Stronami umowy są zleceniobiorca i zleceniodawca. Zleceniodawca ma możliwość powierzenia zlecenia osobie trzeciej, podwykonawcy – nie ma konieczności, aby zrealizował je osobiście.

Jak odróżnić umowę zlecenia od umowy o pracę?

Podporządkowanie

Umowa o pracę: występuje – pracownik ma obowiązek podporządkować się poleceniom pracodawcy i jego kierowniczej roli.
Umowa zlecenie: nie występuje.

Polecenie służbowe

Umowa o pracę: przełożony ma prawo je wydawać.
Umowa zlecenie: brak możliwości wydawania poleceń – jedynie wskazówki ogólne, które dotyczą sposobu realizacji umowy.

Polecenie innej pracy

Umowa o pracę: możliwość polecenia innej pracy niż określona w umowie na maksymalnie 3 miesiące w danym roku kalendarzowym.
Umowa zlecenie: brak możliwości polecenia innej pracy niż umówiona, chyba że został zawarty w umowie zapis, który dopuszcza takie rozwiązanie.

Dyspozycyjność

Umowa o pracę: obligatoryjna.
Umowa zlecenie: brak – umowa ma być realizowana w sposób, jaki został ustalony w umowie.

Godziny pracy

Umowa o pracę: stałe, wyznaczone godziny pracy, poza którymi w razie konieczności przełożony może polecić wykonywanie pracy.
Umowa zlecenie: nie ma konieczności świadczenia usług w wyznaczonych godzinach, jednak można zawrzeć zapis w umowie, który wskaże konkretne godziny. Zazwyczaj umowa zlecenia określa jedynie termin realizacji usługi, bez wskazywania godzin.

Miejsce wykonywania pracy

Umowa o pracę: obligatoryjne, określone w umowie o pracę – przełożony może także polecić podróż służbową i wykonywanie pracy w innym miejscu niż określone w umowie.
Umowa zlecenie: brak konieczności wskazywania miejsca wykonywania usługi.

Kary porządkowe

Umowa o pracę: dopuszcza się stosowanie kar porządkowych.
Umowa zlecenie: niedopuszczalne – można w umowie ująć kary umowne.

Forma umowy

Umowa o pracę: obligatoryjnie w formie pisemnej, z określeniem co najmniej: rodzaju wykonywanej pracy, wysokości wynagrodzenia, wymiaru czasu pracy, miejsca świadczenia pracy, terminu rozpoczęcia pracy.
Umowa zlecenie: brak konieczności zawierania jej w formie pisemnej, jednak strony mają obowiązek ustalić na piśmie lub elektronicznie, w jaki sposób będą potwierdzane liczby przepracowanych w ramach umowy godzin.

Wynagrodzenie

Umowa o pracę: obowiązkowe – co najmniej w wysokości płacy minimalnej w przypadku pełnego wymiaru czasu pracy (pełen etat), wypłacane co najmniej raz w miesiącu, w terminie z góry ustalonym, do 10. dnia następnego miesiąca.
Umowa zlecenie: nie może być niższe niż minimalna stawka godzinowa, a w przypadku umowy zawartej na okres przekraczający 1 miesiąc, musi ono być wypłacane co najmniej raz w miesiącu.

Która z umów lepsza?

Dla pracownika najkorzystniejszą formą zatrudnienia jest umowa o pracę, ponieważ może on wtedy korzystać z uprawnień pracowniczych, jakie przewiduje kodeks pracy. Umowa o pracę zawsze stanowi także podstawę do odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe i zdrowotne.

W przypadku umowy zlecenie składki na ubezpieczenia emerytalne, emerytalne, wypadkowe i zdrowotne są opłacane przez zleceniodawcę tylko w przypadku, gdy umowa ta jest jedynym tytułem do ubezpieczeń społecznych. Zleceniobiorca musi tutaj także pamiętać, że ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

 

Agata Rosińska

Agata Rosińska

Masz pytania? Chętnie pomogę.

Udostępnij Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email