Urlop wychowawczyCard image cap

Prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przysługuje pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy, do których wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia, a także okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi DO 36 miesięcy, które pracownik może wykorzystać najpóźniej do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Taki urlop może zostać wykorzystany przez pracownika jednorazowo, ale może też zostać podzielony na części, przy czym na nie więcej niż 5. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu.

 


 

36 miesięcy urlopu wychowawczego przysługuje łącznie obojgu rodzicom dziecka, przy czym każdemu z nich przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego i tego prawa nie mogą przenieść na drugiego rodzica. Tzn. matka nie może wykorzystać pełnych 36 miesięcy urlopu wychowawczego, bo jeden miesiąc należy się obowiązkowo ojcu. Jeśli ojciec dziecka nie skorzysta z tego 1 miesiąca urlopu wychowawczego to miesiąc ten przepada, a matka może wykorzystać 35 miesięcy tego urlopu.

Oczywiście są wyjątki, kiedy rodzic dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, są to sytuacje, gdy:

  • drugi rodzic dziecka nie żyje,
  • drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
  • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

 

Z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice lub opiekunowie dziecka, przy czym łączny wymiar tego urlopu nie może przekraczać 36 miesięcy, czyli każdy rodzic może wykorzystać urlop wychowawczy np. w wymiarze po 18 miesięcy, co łącznie da 36 miesięcy, czyli maksymalny przysługujący im wymiar.

 

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o urlop wychowawczy

  • pisemny wniosek pracownika złożony w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z urlopu,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie przez pracownika sześciomiesięczny okres zatrudnienia,
  • oświadczenie na piśmie drugiego rodzica (opiekuna) o braku zamiaru korzystania z urlopu przez okres wskazany we wniosku.

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie.

Jeśli wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego zostanie złożony bez zachowania terminu, pracodawca udziela tego urlopu nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia przez pracownika wniosku.

 


 

Rezygnacja z urlopu wychowawczego

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

  • w każdym czasie – za zgodą pracodawcy;
  • po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 


 

Obligatoryjne obniżenie wymiaru etatu

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika.

Wniosek o obniżenie wymiaru etatu pracownik składa na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.

 


 

Ochrona przed wypowiedzeniem

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:

  • udzielenie urlopu wychowawczego – do dnia zakończenia tego urlopu;
  • obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Rozwiązanie umowy przez pracodawcę jest tutaj dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika albo gdy wypowiedzenie stosunku pracy ma nastąpić z przyczyn niedotyczących pracownika na podstawie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.). W tym przypadku dopuszczalne jest rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem m.in. z pracownikiem korzystającym z urlopu wychowawczego, gdy został on udzielony na okres przekraczający 3 miesiące.

 

W przypadku złożenia przez pracownika wniosku wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego albo obniżonego wymiaru czasu pracy, ochrona przed wypowiedzeniem zaczyna obowiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo z obniżonego wymiaru czasu pracy.

 

W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego albo o obniżenie wymiaru czasu pracy po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności, a sam urlop zostaje udzielony na czas nie dłuższy niż do dnia rozwiązania tej umowy w skutek upływu okresu wypowiedzenia.

 


 

Dodatkowy urlop wychowawczy

Pracownik, który posiada sześciomiesięczny okres zatrudnienia, niezależnie od tego, czy korzystał z urlopu wychowawczego, ma prawo do dodatkowego urlopu wychowawczego, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika. Dodatkowy urlop wychowawczy może być udzielony w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 


 

Praca w czasie urlopu wychowawczego

W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

 


 

Odwołanie pracownika z urlopu wychowawczego

W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

Zostaw swój numer telefonu,
a na pewno oddzwonię.

Imię
Numer telefonu:


Akceptuj zgodę

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Rosin HR Agata Rosińska z siedzibą w Rzeczycy do celów związanych z realizacją usługi newslettera, tj. otrzymywania drogą elektroniczną cyklicznych informacji marketingowych, handlowych oraz wiadomości o najnowszych publikacjach na blogu i profilach społecznościowych firmy Rosin HR Agata Rosińska. Wiem, że zgodę tę mogę nieodpłatnie wycofać w każdej chwili poprzez kontakt na dane teleadresowe Rosin HR Agata Rosińska, a wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Szczegółowe informacje na temat polityki ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie „Polityka Prywatności” tutaj.

.

Opinie