Zasiłek chorobowy od 01.01.2022Card image cap

11 sierpnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Z uzasadnienia do przepisów nowelizacji wynika, iż celem zmiany jest m.in. uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych oraz usprawnienie funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście gospodarki finansowej oraz rozliczeń z płatnikami składek. 13 sierpnia 2021 r. Ustawę przekazano do podpisu Prezydentowi.


Zmiany, które zostaną wprowadzone przepisami tej ustawy, dotyczyć będą m.in.:

 • ujednolicenia zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi;
 • uproszczenia zasad podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom;
 • ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz ich wypłaty, prawa do świadczeń w przypadku powstania zadłużenia z tytułu składek;
 • okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia;
 • wysokości zasiłku;
 • ponownego ustalenia podstawy wymiaru zasiłku.

OKRES ZASIŁKOWY

Obecnie zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy:

 • w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych  albo  izolacji,  o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • z powodu przebywania w:
 1. stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego,
 2. szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych;
 • wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów

– nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.


Od 1 stycznia 2022 r. zasiłek chorobowy nadal będzie przysługiwał przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn wymienionych wyżej – nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni. Jednak za okres niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn wyżej wymienionych, przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego zasiłek chorobowy będzie przysługiwał nie dłużej niż przez 91 dni. Nie dotyczy to niezdolności do pracy, która powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów oraz spowodowanej gruźlicą lub występującej w trakcie ciąży.

Uściślając, obecnie okres zasiłkowy trwa nie dłużej niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni. Od 1 stycznia 2022r. nie zmieni się długość okresu zasiłkowego przysługującego w okresie ubezpieczenia, natomiast zostanie skrócony okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia i będzie wynosił maksymalnie do 91 dni.

Co istotne, do okresu pobierania zasiłku po ustaniu ubezpieczenia nie będzie wliczana niezdolność do pracy, która przypadała w czasie ubezpieczenia, np. podczas trwania stosunku pracy, nie będzie miał tu znaczenia rodzaj choroby. Zakładając, że pracownik w trakcie trwania stosunku pracy będzie nieprzerwanie niezdolny do jej wykonywania przez 40 dni, oznaczać będzie to tyle, że z okresu zasiłkowego wykorzystał 40 dni, a po ustaniu zatrudnienia zasiłek będzie mu przysługiwał przez okres nie dłuższy niż 91 dni. Gdyby jednak pracownik w okresie zatrudnienia był nieprzerwanie niezdolny do pracy przez 130 dni, co oznacza, że z okresu zasiłkowego, który trwa nie dłużej niż 182 dni, wykorzystał 130 dni, oznacza to, że po ustaniu zatrudnienia zasiłek będzie mu przysługiwał przez okres nie dłuższy niż 52 dni (182 dni – 130 dni).


Obecnie do okresu zasiłkowego wliczane są okresy poprzedniej niezdolności do pracy, które były spowodowane tą samą chorobą, jeśli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Od 1 stycznia 2022 r. do okresu zasiłkowego wliczane będą okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeśli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni, ale do okresu zasiłkowego nie będzie wliczać się okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeśli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.

Co to oznacza w praktyce?  Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami do okresu zasiłkowego wlicza się:

 • wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy bez względu na rodzaj choroby,
 • okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

Natomiast po wprowadzeniu zmian do okresu zasiłkowego zaliczyć można będzie:

 • okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy,
 • okresy niezdolności do pracy, które zaistniały przed/po przerwie, jeżeli przerwa ta będzie nie dłuższa niż 60 dni i jeżeli niezdolność ta nie występuje w okresie ciąży.

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU

Obecnie, zgodnie z art.11:

1. Miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

1a. Miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 1b i 2, za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku.

1b. Miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

2. Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy, o której mowa w art. 6 ust. 2:

 • przypada w okresie ciąży;
 • powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;
 • powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 2, będzie wynosił 80% podstawy wymiaru zasiłku. Natomiast wyżej wymienione ustępy 1a i 1b zostaną uchylone.

Co to oznacza w praktyce? Zgodnie z jeszcze obowiązującymi przepisami, zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru. Wyjątek stanowi pracownik, który ukończył 50. rok życia, dla którego zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.


Gdy od przyszłego roku zaczną obowiązywać zmienione przepisy, bez względu na to, czy niezdolność do pracy będzie przypadała na okres pobytu w szpitalu czy też nie, zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy będzie wynosił 80% podstawy wymiaru zasiłku, z wyjątkiem, gdy zasiłek przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku, tj. niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży, powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów lub powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Zasiłki oraz świadczenie rehabilitacyjne, do których ubezpieczony nabędzie prawo przed 1.01.2022 r., będą wypłacane w wysokości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach obowiązujących przed 1.01.2022 r., za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy


TERMIN WYPŁAT ZASIŁKÓW

Obecnie płatnicy składek mają obowiązek wypłacania zasiłków w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń lub dochodów, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych bieżąco po stwierdzeniu uprawnień, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków.

Po wprowadzeniu zmian płatnicy składek nadal będą mieli obowiązek wypłacania zasiłki w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń lub dochodów, natomiast ZUS będzie wypłacał zasiłki

 • nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku,
 • w terminie 60 dni od dnia spłaty całości zadłużenia – osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, osobom współpracującym z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, osobom współpracującym z osobami fizycznymi korzystającymi z ulgi na start, które mają zadłużenie w dniu powstania prawa do świadczenia zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia.

Podsumowując, po wejściu w życie zmian, tj. od 1 stycznia 2022 roku, do okresu zasiłkowego będziemy zaliczać zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak i okresy niezdolności do pracy, które zaistniały przed bądź po przerwie, jeśli przerwa ta nie będzie dłuższa niż 60 dni i jeżeli niezdolność ta nie będzie występować w okresie ciąży. Dodatkowo, zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia będzie mógł przysługiwać przez nie dłużej niż 91 dni. Kolejną wchodzącą w życie zmianą będzie brak konieczności ustalania na nowo podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego wszystkim ubezpieczonym, a także podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego, gdy między okresami pobierania zasiłków (bez względu na ich rodzaj), nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 1 miesiąc kalendarzowy. Korzystną zmianą dla samego ubezpieczonego będzie podwyższenie wymiaru zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu do 80%.


Potrzebujesz więcej informacji?
Zapraszam na konsultację!

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 2. U. 1999 Nr 60 poz. 636 t.j. Dz. U. 2021 poz. 1133 Obwieszczenie Marszałka Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 3. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=09F246C869CC3D5EC12586DA003D3D79

 

Zostaw swój numer telefonu,
a na pewno oddzwonię.

Imię
Numer telefonu:


Akceptuj zgodę

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Rosin HR Agata Rosińska z siedzibą w Rzeczycy do celów związanych z realizacją usługi newslettera, tj. otrzymywania drogą elektroniczną cyklicznych informacji marketingowych, handlowych oraz wiadomości o najnowszych publikacjach na blogu i profilach społecznościowych firmy Rosin HR Agata Rosińska. Wiem, że zgodę tę mogę nieodpłatnie wycofać w każdej chwili poprzez kontakt na dane teleadresowe Rosin HR Agata Rosińska, a wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Szczegółowe informacje na temat polityki ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie „Polityka Prywatności” tutaj.

.

Opinie